Download algemene voorwaarden

Voorwaarden Vanbeijck en Sitgo B.v.

 

 1. Algemeen

  1. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de genoemde prijzen.
   Van Beijck.nl is gerechtigd een verkoopovereenkomst te verbreken als niet voldaan wordt aan de genoemde voorwaarden.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoopovereenkomst tussen Van Beijck.nl en de klant, alleen als uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken gelden andere afspraken.

  3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

 2. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. Voor het sluiten van een verkoopovereenkomst met Van Beijck.nl dient de klant de stappen van het formulier te doorlopen.

  2. De klant dient na invulling nogmaals zijn gegevens te controleren alvorens door te gaan naar de volgende stap.

  3. Neem kennis van de algemene voorwaarden, bij bestellen neemt u automatisch deel aan de overeenkomst.

  4. Een overeenkomst komt tot stand nadat Van Beijck.nl het door of namens de klant correct en volledig ingevulde bestelformulier ontvangt én Van Beijck.nl de desbetreffende bestelling voor akkoord bevestigd heeft. Naast het versturen van de overeenkomst aan de klant archiveert Van Beijck.nl elke overeenkomst in haar eigen administratiesysteem.

  5. De klant is verplicht Van Beijck.nl te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats.

  6. Wijzigingen in deze gegevens dient klant zo spoedig mogelijk aan Van Beijck.nl mede te delen.

 3. Levering

  1. De door Van Beijck.nl opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief, ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Van Beijck.nl is niet gebonden aan (leverings-)termijnen, die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst, niet meer gehaald kunnen worden.

  2. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

  3. Wanneer de klant aan Van Beijck.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Van Beijck.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij klant aan Van Beijck.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.

  4. Eigendom van geleverde producten gaat pas over indien al wat u op grond van de overeenkomst aan Van Beijck.nl verschuldigd bent heeft voldaan.

  5. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de klant over.

  6. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of van een door klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 4. Verplichtingen van de klant

  1. De klant is verantwoordelijk om de gegevens die hij of zij doorgeeft aan Van Beijck.nl grondig te controleren op juistheid of compleetheid. Op Van Beijck.nl rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.

  2. De klant zal Van Beijck.nl vrijwaren van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat klant in strijd met Artikel 4.1 handelt.

  3. De klant is op de hoogte van de wettelijk voorgeschreven maximum snelheid van 25km/h, hier boven mag de motor niet meer ondersteunen.

  4. De klant is zelf verantwoordelijk voor de bescherming tegen waterschade (Hogedrukspuit, Achter op een auto vervoeren, kabelmontage enz.)

 5. Reclames en aansprakelijkheid

  1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden.

  2. Indien dit niet het geval is, dient klant Van Beijck.nl daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

  3. Indien is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Van Beijck.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

  4. Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft klant het recht het product binnen drie (3) dagen na aflevering aan Van Beijck.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

  5. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant.

  6. Voor zover van toepassing zal Van Beijck.nl garanties van producenten doorleveren aan de klant.

 6. Bestellingen/communicatie

  1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Van Beijck.nl dan wel tussen Van Beijck.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Van Beijck.nl, is Van Beijck.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Van Beijck.nl.

 7. Vergoeding en betalingen

  1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

   1. Alle vergoedingen verschuldigd door klant aan Van Beijck.nl en mogelijke betalingswijzen daarvan staan vermeld op de site.

   2. De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

  2. Van Beijck.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen.

   1. Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op de website zijn vermeld zal klant bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden zijn.

  3. De klant geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door klant verkozen is.

  4. Indien de klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld.

   1. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 8. Overmacht

  1. In geval van overmacht is Van Beijck.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Van Beijck.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Van Beijck.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

  3. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet naar behoren of niet tijdige levering van toeleveranciers.

 9. Aansprakelijkheid en garantie

  1. Van Beijck.nl is verantwoordelijk voor een goede en juiste levering van de ombouwkit en eventueel ook, op verzoek van de klant, voor het installeren van de conversiekit.

   1. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een termijn van 8 dagen na ontdekking hiervan, Van Beijck.nl in kennis te stellen.

   2. De klant komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.

  2. Van Beijck.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.

   1. Van Beijck.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

  3. Indien Van Beijck.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

  4. Vanaf 1 januari 2015 geldt er voor alle geleverde producten van Van Beijck.nl een garantietermijn van 2 jaar. Voor alle producten die Van Beijck.nl voor 1 januari 2015 heeft geleverd geldt een garantietermijn van 1 jaar (factuurdatum is hierbij bepalend), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld.

  5. De volgende garantie-uitsluitingen zijn van toepassing:

   1. Indien onderdelen als accu's, displays, opladers enz. val schade vertonen.

   2. Indien men zelf onderdelen heeft geopend en/of getracht heeft te repareren.

   3. Slijtage van de accu valt buiten de garantie. Een capaciteitsslijtage van 20% of minder per jaar valt niet onder garantie.

   4. Indien een batterij is diep ontladen door een te lange oplaad-interval, vervalt de garantie.

  6. De garantie vervalt: - indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; - indien er reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan het geleverde zijn aangebracht, zonder dat Van Beijck.nl hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven; - indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; - indien het geleverde naar het oordeel van Van Beijck.nl onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden; - indien defecten zijn ontstaan door van buiten het geleverde komende oorzaken; - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

  7. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.

  8. Retour en administratiekosten komen voor rekening van de koper, ook binnen de garantieperiode:

  9. retour/administratiekosten € 10,-

   10.    Wanneer accu’s val- of waterschade vertonen mogen ze niet meer verzonden worden.

   11.    Komen we er achter dat hij toch gevallen is of waterschade heeft zullen wij hem direct demonteren en vernietigen.

   12.    Stuurt u een accu naar ons op dient deze tenminste onder de 50% geladen te zijn.

   13.    Bij verzenden garantie producten altijd een reparatie/garantie formulier toevoegen.

    

 10. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

  1. Van Beijck.nl is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen indien de klant een of meerdere verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.

  2. Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, hetzij het faillissement van klant is aangevraagd, dan wel klant in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, hetzij klant onder curatele of onder bewind is gesteld.

 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen?

Mocht u vragen hierover hebben, neem dan gerust contact met ons op.